دلگیرم ازت

کاش معشوقه زعاشق طلب جان می کرد تا هر بی سروپای نمی شد یار کسی

تیر 89
1 پست